Regulaminy

Regulaminy

Regulamin konkursów organizowanych za pośrednictwem HealthTV

§ 1. Nazwa.
Konkursy będą prowadzone pod nazwą ” Konkursy”.

§ 2. Organizatorzy.
1. Organizatorem Konkursu jest Admotion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hallera 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000411347 identyfikacji podatkowej NIP 586-22-75-94, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3. Miejsce i czas trwania.
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się 11.01.2016 r. o godzinie 9.00, a kończy w dniu 11.02.2016 r. o godzinie 23:59:59.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem systemu digital signage w placówkach medycznych na terenie Trójmiasta , zwanym dalej w treści Regulaminu HealthTV, której Organizator jest operatorem.

§ 4. Uczestnicy Konkursu.
1. Uczestnik Konkursu to osoba pełnoletnia zdolna do czynności prawnych lub małoletni za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Uczestnik Konkursu lub/i jego przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu* akceptuje/ą* regulamin w całości i zobowiązuje/ą* się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza/ją*, iż spełnia/ją* wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.

§5. Zasady Konkursu.
1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.
2.Zadaniem uczestnika jest odpowiedzieć na pytania prezentowane w spotach konkursowych. Przesłany materiał powinien zawierać: odpowiedź tekstową na pytanie konkursowe, zwaną dalej Materiałem Konkursowym.
3. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanego Materiału Konkursowego podejmuje Organizator w oparciu o wszystkie zapisy zawarte w Regulaminie.

§ 6. Dane osobowe.
1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Serwisu:
Admotion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hallera 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000411347 identyfikacji podatkowej NIP 586-22-75-944 do celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Admotion Sp. z o.o. oraz partnerów Konkursu, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z Właścicielem Danych.
2. Admotion Sp. z o.o. informuje, że jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Uczesnik Konkursu jest Właścicielem Danych. Właściciel Danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Admotion Sp. z o.o. na piśmie.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Uczestnik konkursu, wysyłając wiadomość sms z odpowiedzią jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych partnera konkursu.

§ 7. Zgłoszenie do Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 11.01.2016 r. o godzinie 9.00, a kończy w dniu 11.02.2016 r. o godzinie 23:59:59.. przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z krótkim uzasadnieniem.
2.Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych.
§ 8. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ocena Materiałów konkursowych przez Jury nastąpi w przeciągu 14 dni od zakończenia konkursu. 
2. Jury wśród nadesłanych poprawnie odpowiedzi wybierze dziesięć osób, których nadawcy zostaną nagrodzeni.
3. Jury zobowiązuje się do rzetelnej i obiektywnej oceny zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie.

§ 8. Nagrody w konkursie.
1. Nagrodami w konkursie jest Wycieczka dla uczestnika i pełnoletniej osoby towarzyszącej do elektrociepłowni EDF.
2. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej i sposobie odebrania nagrody telefonicznie lub wiadomością tekstową (SMS), najpóźniej 3 dni robocze przed wydarzeniem, którego dotyczy konkurs.
3. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden Materiał Konkursowy.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu i zmian w Regulaminie.
2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu do wglądu w Gdyńskiej siedzibie Organizatora przy ul. Hallera 23 oraz na stronie www..admotion.pl/regulaminy
3. W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.